වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා රචනා කල “වකුගඩු සටන” කෘතිය 2016 අගෝස්තු මස 2 ප.ව 03.00 ට කොළඹ තුම්මුල්ල ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව මන්දිර ශ්‍රවණාගාරයේ දී

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s